Novinky

    • Školský semafor

    • Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022 sa okrem platnej legislatívy riadi ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, v ktorom sa uvádza: „Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole." Celé znenie Školského semaforu môžete násjť na stránke MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf . Odpovede na mnohé ďalšie otázky týkajúce sa praktických informácii môžete nájsť tu: https://www.minedu.sk/data/att/20707.pdf.

    • Začiatok školského roka

    • Vážení žiaci a rodičia, začína sa nový školský rok. Začínať budeme 2. septembra 2021 svätou omšou o 9:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátsky kostol). Po nej pôjdu žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, kde budú poučení o Školskom poriadku a o BOZP. Vyučovanie v školách sa riadi Školským semaforom (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/). Na jeho základe rodič alebo dospelý žiak predkladá pri nástupe do školy (ku 2. 9. 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Môžete to urobiť prostredníctvom EDUPAGE tak ako minulý školský rok, alebo si vytlačiť formulár, vyplniť, podpísať ho a žiak ho v prvý deň odovzdá triednemu učiteľovi. 

     Všetci sa na Vás veľmi tešíme.

     Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

    • Zmena v kontaktných údajoch

    • Upozorňujeme, že dňom 01.09.2021 nastáva zmena v kontaktných údajoch Premonštrátskeho gymnázia. V záujme efektívneho vynakladania finančných prostriedkov, rušíme pevnú linku. Naďalej nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach  +421 918 193 715 -  sekretariát, +421 901 710 844 - ekonómka školy. Po novom sa môžete skontaktovať s pedagógmi na čísle +421 940 985 248 -  zborovňa, zástupca riaditeľa.

    • 2. kolo prijímacích skúšok

    • Ak Vás neprijali na strednú školu, ktorú ste si vybrali, pošlite prihlášku k nám. Ostalo nám zopár neobsadených miest, na ktoré vypisujeme 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať 22. júna 2021. Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 18. júna (rozhoduje dátum doručenia). Detaily postupu môžete s nami odkonzultovať emailom (kravecova@kovacska.sk;  gymnazium.premonstrati@gmail.com) alebo telefonicky (055 625 00 23).

    • Prípravný kurz zo SJ a M

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     opäť Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu, ktorý pomôže lepšie pripraviť žiakov na prijímacie skúšky. Kurz sa uskutoční v dvoch stretnutiach 10.4.2021 a 17.4.2021. Bližšie informácie nájdete v hornej lište 

     " PRE UCHÁDZAČOV "

    • 2 % z dane

    •  

     Aj v tomto roku sa naša nezisková organizácia PG Kováčska, n.o. zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu aj takouto formou, tlačivo vyhlásenia a bližšie informácie nájdete tu: 2 % z dane.

    • Dištančné vzdelávanie

    • Vzhľadom na Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa na našej škole s účinnosťou od 12. 10. 2020 prerušuje školské vyučovanie prezenčnou formou. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu: Rozhodnutie_MSVVaS.pdf​​​​​​​

    • Začiatok školského roka

    • Vážení žiaci, začína sa nový školský rok. Začínať budeme 2. septembra 2020 a to nasledovne: 1. a 2. ročník príde do školy na 9:00, 3. a 4. ročník príde na 10:00. Keďže sa vyučovanie riadi Manuálom pre stredné školy, všetci prídete priamo do tried. V prvý deň okrem privítania budete absolvovať aj poučenie o školskom poriadku a budete dostávať učebnice. Spoločná svätá omša nebude, keďže nie je dovolené spájanie tried. Všetci sa na Vás veľmi tešíme. 

    • Jazykové učebnice na školský rok 2020/2021

    • Na nový školský rok 2020/2021 si môžu žiaci uhradením sumy objednať jazykové učebnice, ktoré budú k dispozícii od septembra. Detaily platby boli odoslané na EduPage a sú uvedené v záložke " Platby"

    • Jedáleň bude v prevádzke

    • Od 22. júna bude pre študentov opäť v prevádzke školská jedáleň pri SZŠ sv. Alžbety na Uršulínksej ulici. Kto má záujem môže sa prihlásiť.

    • Predĺžite si platnosť Preukazu ISIC EURO26

    • Keďže tu máme jún, je čas predĺžiť si platnosť ISIC/EURO< 26, pre študentov 1.,2., a 3. ročníka v tomto školskom roku. Preukaz  sa predlžuje v dvoch krokoch :

     1) Nalepením známky ISIC 09/2021, ktorú si žiaci môžu objednať už teraz. Keďže v škole sa nevyučuje, žiak /jeho rodič môže objednať známku (10 € )aj cez internet na stránke
     ( známka príde domov, platí sa poštovné)

     2) Na dopravu - poslaním SMS ( 3€ ) a priložením preukazu k verejnému terminálu ( ak sa nedá, tak k školskému) 

     Bližšie informácie boli zaslané na EduPage.

    • Informácie o obsadenosti miest

    • Riaditeľ školy informuje uchádzačov o obsadenosti miest do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

     obsadenosť miest: 100%

     voľné miesta: 0%

     2. kolo prijímacích skúšok sa na našej škole konať nebude.

     Odvolania, ktorým nebolo vyhovené, budú postúpené zriaďovateľovi.

    • Prijímanie na štúdium

    • Prijímanie na štúdium na SŠ sa toho roku okrem riadnej legislatívy riadi Rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a nebude prebiehať prezenčnou formou. Časový hormonogram podávania prihlášok, kritéria prijímania na našu školu a ďalšie podrobnosti si prečítate tu na stránke v záložke Prijímacie konanie.

     Rozhodnutie_ministra.pdf 

     Casovy_harmonogram.pdf

    • Prípravný kurz zo SJ a M

    • Prípravný kurz na prijímacie skúšky nebude, z dôvodu zrušenia klasických prijímacích pohovorov na SŠ. Bližšie informácie o termínoch a podmienkach prijatia si môžete pozrieť tu :  https://www.minedu.sk/