• Forma pomoci škole

  • Číslo účtu pre dobrovoľných darcov, dobrodincov a prispievateľov: 

   1195233000/1111   UniCredit Bank Slovakia

   IBAN SK78 1111 0000 0011 9523 3000

   SWIFT UNCRSKBX

    

   Ďakujeme Vám za akúkoľvek formu pomoci.