• V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať dve prvácke triedy pre odbor GYMNÁZIUM.                                                                                    

   Predpoklady prijatia na štúdium na gymnázium:

   Podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. a jeho neskorších doplnení:

   Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).

    

   Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

    

   Prihlasovanie na prijímacie konanie:

   1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 15. mája 2020 podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Kvôli rýchlejšej komunikácii prosíme uviesť na prihlášku aj e-mailový kontakt. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

   2. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020

   3. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu sám do 19. mája 2020. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.

   4. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

   5. V prípade, ak uchádzač chce, aby mu boli pridelené aj body za umiestnenie v olympiádach a súťažiach, k prihláške pripojí doklad o tomto umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži.

    

   Kritéria na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

   Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia v súlade s Rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade zverejňuje tieto Kritériá prijímacieho konania na Premonštrátske gymnázium pre školský rok 2020/2021:

   Kriteria_prijimacieho_konania.pdf

    

   Rozhodnutie o prijatí na štúdium:

   1. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

   2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na www.kovacska.sk aj na výveske vo vestibule školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

   3. Riaditeľ školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu a následne ho pošle poštou.

    

   Potvrdenie nástupu na školu: 

   Zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého formulár je tu: Potvrdenie_o_(ne)nastupeni.docx  Potvrdenie_o_(ne)nastupeni.pdf.

   Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného alebo odfoteného tlačiva prostredníctvom e-mailu (gymnazium.premonstrati@gmail.com) alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

    

   Odvolania a následné kroky:

   1. Riaditeľ školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na www.kovacska.sk alebo na výveske školy.

   2. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

   3. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

   4. Zákonný zástupca uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.