• V školskom roku 2021/2022 budeme otvárať dve prvácke triedy pre odbor GYMNÁZIUM.                                                                                    

   Predpoklady prijatia na štúdium na gymnázium:

   Podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. a jeho neskorších doplnení:

   Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).

    

   Prihlasovanie na prijímacie konanie a dôležité termíny:

   Termíny a spôsob prihlasovania sa na štúdiu na Premonštrátske gymnázium sa okrem Školského zákona riadi aj Rozhodnutím ministra školstva vedy výskumu a športu zo dňa 4. 1. 2021 https://www.minedu.sk/data/att/18366.pdf a Rozhodnutím ministra školstva vedy výskumu a športu zo dňa 26.1.2021: https://www.minedu.sk/data/att/18516.pdf

   1. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.

   2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je do 16. apríla 2021.

   3. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú (v tomto prípade sa nebudú brať do úvyhy výsledky Testovania T9, keďže sa koná až po prijímacich skúškach).

   4. Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia: v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021; v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

    

   Kritéria na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

   Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia v súlade s platnou legislatívou a po prerokovaní v pedagogickej rade zverejňuje tieto Kriteria_na_prijatie2021.pdf.

    

   Rozhodnutie o prijatí na štúdium:

   Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnení zoznam uchádzačov (podľa kódov) podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy najneskôr do 20. mája 2021. V tom istom termíne riaditeľ školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.

    

   Potvrdenie nástupu na školu: 

   Zákonný zástupca uchádzača do 25. mája 2021 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) alebo odoslaním naskenovaného alebo odfoteného tlačiva prostredníctvom e-mailu (gymnazium.premonstrati@gmail.com) alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.