Prijímacie skúšky

pre školský rok 2020/2021

Podobne, ako v predchádzajúcich školských rokoch, aj tento rok ponúkame záujemcom o štúdium na našej škole možnosť absolvovať prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyk a literatúry. Bližšie informácie a prihlášku nájdete tu:                                                                                            Zavazna_prihlaska_na_pripravny_kurz_zo_SJ_a_MAT.pdf

 

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať dve prvácke triedy pre odbor GYMNÁZIUM                                                                                     

Predpoklady prijatia na štúdium na gymnázium:

Podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. a jeho neskorších doplnení:

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 
 1. splnil podmienky prijímacieho konania, 
 2. získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).
 
Spôsob prihlásenia:
 
 • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na gymnázium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 10. apríla. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky, v ktorom sa prijímacej skúšky (ak nebude prijatý bez nej) zúčastní.
 • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 20. apríla. 
 • Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu sám do 20. apríla. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.
 • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 
 • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza. 

Prijímanie bez prijímacích skúšok:

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%,bude prijatý bez prijímacích skúšok.

Kritéria na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

Premonstratske_gymnazium_Kovacska_28-Kriteria_prijimacieho_konania_2020-2021.pdf

Termíny prijímacích skúšok:

1. kolo prijímacích skúšok prebehne v dvoch termínoch:  11.5.2020 a 14.5.2020.

Vzorové testy:

Uverejňujeme ukážku prijímacích testov z predchádzajúcich rokov.

Vzorovy_test_z_matematiky.pdf

Vzorovy_test_zo_Slovenskeho_jazyka_a_literatury.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

 • Premonštrátske gymnázium
  Kováčska 28, 040 01 Košice

  gymnazium.premonstrati@gmail.com
 • +421 (0)55-685 43 84 - informácie ( vrátnica )
  +421 (0)55 625 00 23 - pevná linka - kancelária

  +421 918 193 715 - sekretariát (spisakova@kovacska.sk)
  ekonómka školy - hricisinova@kovacska.sk

Fotogaléria