2 % z dane

 

Editovateľné tlačivo vyhlásenia:  Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_PG_Kovacska_2020.pdf

 

Údaje o prijímateľovi:   PG Kováčska, n.o.
                                     Kováčska 28, 040 01 Košice
                                     Právna forma: nezisková organizácia

                                     IČO: 50026798

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2019 v prospech našej neziskovej organizácie PG Kováčska, n.o. založenej v roku 2015 pri našom gymnáziu.

V roku 2019 sme časť financií, ktoré sme touto formou získali v minulom roku použili na dofinancovanie rekonštrukcie strechy na budove gymnázia, nad telocvičňou. Čiastočne sme získané financie využili na propagáciu Premonštrátskeho gymnázia na výstave PROEDUCO 2019 v Steel Aréne Košice a na tlač propagačných materiálov gymnázia. Tiež sme prispeli na veľmi zaujímavú exkurziu do švajčiarskeho CERNu. Zostatok finančných prostriedkov bol prenesený do roku 2020 a bude využitý na plánované nákupy učebných pomôcok.

Predmetom činnosti PG Kováčska, n.o. je podpora vzdelávania a výchovy, rozvoj telesnej kultúry, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt. Cieľom neziskovej organizácie je najmä prispievať k vytvoreniu vhodných podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací proces na gymnáziu, skvalitňovanie jeho vybavenia, podporovať účasť študentov a pedagógov na vzdelávacích podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí, podpora záujmovej činnosti. 

 

V prípade ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť škole, je potrebné postupovať nasledovne:

 • Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

 

 1. Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 2. Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
 3. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potvrdenie bude tiež prílohou vyhlásenia.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
 5. Obidve tlačivá doručte do 30.4.2020 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu.

           Tieto tlačivá je možné doručiť aj do kancelárie školy osobne, alebo do schránky školy vo vestibule budovy

           v termíne do  27.4.2020. Škola následne zabezpečí hromadné podanie na Daňové úrady.

 • Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

 

 1. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými vyššie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli v daňovom priznaní.
 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.03.2020.

 

 • Právnické osoby.

 

Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1% alebo 2% z dane za rok 2019, a to:

      a) ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.


b) ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do vyššie uvedeného termínu DAROVALA financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane -označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje  1% (2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno, sídlo, právna forma).

Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite našej školy.

Vopred Vám zaň úprimne ďakujeme.                                                                            

                              prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.

                                                                                                                                    riaditeľ n.o. a gymnázia

 

Novinky

Kontakt

 • Premonštrátske gymnázium
  Kováčska 28, 040 01 Košice

  gymnazium.premonstrati@gmail.com
 • +421 (0)55-685 43 84 - informácie ( vrátnica )
  +421 (0)55 625 00 23 - pevná linka - kancelária

  +421 918 193 715 - sekretariát (spisakova@kovacska.sk)
  ekonómka školy - hricisinova@kovacska.sk

Fotogaléria