2 % z dane

 

Editovateľné tlačivo vyhlásenia:  Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelneGYM.pdf

 

Údaje o prijímateľovi:   PG Kováčska, n.o.
                                     Kováčska 28, 040 01 Košice
                                     Právna forma: nezisková organizácia

                                     IČO: 50026798

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2017 v prospech našej neziskovej organizácie PG Kováčska, n.o. založenej v roku 2015 pri našom gymnáziu. V rokoch 2018 a 2019 budeme na Premonštrátskom gymnáziu vďaka dotácii z Ministerstva školstva SR realizovať rekonštrukciu strechy na budove gymnázia, nad telocvičňou. V rámci projektu sú potrebné nemalé finančné prostriedky na dofinancovanie tejto rekonštrukcie, preto financie, ktoré touto formou získame budú plne využité na túto spoluúčasť.

Predmetom činnosti PG Kováčska, n.o. je podpora vzdelávania a výchovy, rozvoj telesnej kultúry, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt. Cieľom neziskovej organizácie je najmä prispievať k vytvoreniu vhodných podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací proces na gymnáziu, skvalitňovanie jeho vybavenia, podporovať účasť študentov a pedagógov na vzdelávacích podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí, podpora záujmovej činnosti.  

V predchádzajúcich rokoch sme vďaka prostriedkom získaným s 2 % zakúpili učebné pomôcky pre skvalitnenie výučby prírodovedných predmetov.

V prípade ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť škole, je potrebné postupovať nasledovne:

 • Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

 

 1. Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 2. Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
 3. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potvrdenie bude tiež prílohou vyhlásenia.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
 5. Obidve tlačivá doručte do 30.4.2018 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne do 26.4.2018. Škola následne zabezpečí hromadné podanie na Daňové úrady.

 • Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

 

 1. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými nižšie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli v daňovom priznaní.
 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 3.4.2018.

 

 • Právnické osoby.

 

Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1% alebo 2% z dane za rok 2017, a to:

      a) ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.


b) ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do vyššie uvedeného termínu DAROVALA financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane -označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje  1% (2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno, sídlo, právna forma).

 

Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite našej školy.

Vopred Vám zaň úprimne ďakujeme.                   

                                                         

                              prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.

                                                                                                                                    riaditeľ n.o. a gymnázia

 

Novinky

Kontakt

 • Premonštrátske gymnázium
  Kováčska 28, 040 01 Košice

  gymnazium.premonstrati@gmail.com
 • +421 (0)55-685 43 84 - informácie ( vrátnica )
  +421 (0)55 625 00 23 - pevná linka - kancelária

  +421 918 193 715 - sekretariát (spisakova@kovacska.sk)
  ekonómka školy - hricisinova@kovacska.sk

Fotogaléria